Pressemeddelelse
10. oktober 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetforlig i Vejle giver flere penge til velfærd – og styrker klimaindsatsen

 
 
 
 

Alle partier i Vejle Byråd står bag budgetforliget for 2020-2023.

 
 
 
 

Samtlige partier i Vejle Byråd blev torsdag aften enige om et budgetforlig for de kommende fire år.

Budgetforliget med titlen "Investering i fremtiden - Plads til alle" har fokus på at bevare den langsigtede og bæredygtige tilgang til vækst og udvikling, der har gjort det muligt for Vejle Byråd at prioritere midler til udvalgte områder.

 

Borgmester Jens Ejner Christensen var meget tilfreds, da han sammen med partiledere for de øvrige budgetforligspartier kunne præsentere kommunens nye budget, som ifølge borgmesteren blev forhandlet på plads i en god og konstruktiv tone.

 

- Jeg er meget glad for, at vi med denne budgetaftale er lykkedes med at favne samtlige partiers ønsker, samtidig med, at vi har opnået et resultat, der viderefører en ansvarlig økonomisk kurs. Med denne aftale prioriterer vi velfærden for unge og ældre, ligesom vi styrker den langsigtede udvikling i et af kommunens vækstområder, siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen.

 

Velfærd af høj kvalitet prioriteres
Forligspartierne er enige om, at årets budgetforlig skal have særligt fokus på de borgere, der har det vanskeligt i livet. Derfor har forligspartierne valgt at prioritere midler til udsatte børn og voksne.

 

De kommende år ventes der en stigende udfordring med at sikre høj kvalitet i velfærdydelserne til flere borgere inden for samme økonomiske ramme. Derfor er forligspartierne enige om, at Voksenudvalgets ramme varigt løftes med 24 mio. kr. fra 2020.

 

20 mio. kr. til børneområdet
Udgifterne på børneområdet er de seneste år steget. Byrådet har gennem flere år afsat flere penge til børneområdet, men udfordringen består. Derfor tilføres Børne- og Familieudvalget nu yderligere 20 mio. kr. fra 2020.

 

Derudover har forligspartierne ekstraordinært aftalt, at eftergive en ubalance på ca. 30 mio. kr. I sidste års budget blev der afsat midler svarende til fjernelsen af dækningsafgiften til ansættelse af lærere og pædagoger. Denne prioritering fastholdes.

 

Der afsættes også 9 mio. kr. til opdatering af eksisterende bygninger ved Søndermarksskolen og 5 mio. kr. til yderligere kapacitetsudbygning af daginstitutioner. Fra 2020 og tre år frem afsættes der også penge til at indføre obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse.

 

Gode rammer for bosætning
Området omkring Børkop og Brejning er attraktivt for tilflyttere og er de senere år vokset meget. Det er en udvikling, der ventes at fortsætte de kommende år, hvilket kræver investeringer i infrastruktur og kommunale tilbud for alle aldersgrupper.

 

Forligspartierne ser gerne, at udviklingen sker på en sammenhængende og integreret måde og ønsker derfor en samlet løsning i området, hvor faciliteter og serviceydelser kan ses i en ny sammenhæng og skabe synergi og fællesskab.

 

Samlet etableres der i perioden 2020 til 2023 et plejecenter, en daginstitution, udbygning af Fælleshåbsskolen og en udvidelse af halkapaciteten ved den eksisterende hal. Ved siden af dette vil der i området ske en fortsat udbygning med boliger, ligesom der indledes en dialog med borgerne i Andkær om den fremtidige brug af matriklen ved Andkær Skole.

 

Forbedret mobilitet
Vejle Kommune vokser og blev for nylig landets 5. største kommune. En sådan vækst afføder også et behov for flere og bedre veje.

 

Derfor forlænger forligspartierne de afsatte puljer til mobilitet og cykelstier, så de omfatter hele perioden 2020 til 2023.

 

Der afsættes også 5 mio. kr. i 2023 til fortsættelse af puljen til sikre skoleveje, og der afsættes ekstra 5 mio. kr. i 2020 til cykelstier.

 

Nedsættelse af nyt grønt udvalg
For at udvikle Vejles ambitiøse position inden for bæredygtighed og resiliens, bliver der nedsat et nyt klimaudvalg, der skal sikre et godt afsæt for arbejdet med FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

 

Udvalget skal skabe udvidede muligheder for den grønne omstilling i Vejle Kommune og skal arbejde med prioriteringen af konkrete indsatser inden for resiliens, klima og de 17 verdensmål.

 

Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2020 til 2023 til klimainitiativer. Af dette beløb går 5 mio. kr. til etablering af rekreative tiltag ved klimaprojektet ved boldbanerne ved Østerbrogade/Horsensvej. Der afsættes også 8 mio. kr. til projekt "Sund Vejle Fjord", der arbejder for at genoprette den økologiske tilstand i fjorden. Det samlede projekt udgør 23 mio. kr.

 

Til separering og renovering af kloakker i forbindelse med kommunale ejendomme afsættes der 10,6 mio. kr.

 

Indsatser for kultur i topklasse
Gode kulturtilbud og idrætsfaciliteter er afgørende for fortsat at være en attraktiv vækstkommune. Blandt andet derfor afsætter forligspartierne penge til opdatering af anlæg og nyetablering i kommunen.

 

Der afsættes 8 mio. kr. i 2020 til opstart af projektet om et kommende idrætsanlæg i Give, herunder medfinansiering af en kunstgræsbane ved Søndermarkshallen samt til beplantning.

 

Endelig afsættes der 1,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning på Rådhuspladsen i Vejle, og 4,8 mio. kr. afsættes til at opgradere lys- og lydanlæg i Vejle Musikteater.

 

Se hele budgetforliget her:

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensen, borgmester, tlf. 20 16 32 14

 

Christoffer Aagaard Melson, Venstre, mobil 61 62 33 03

 

Søren Peschardt, Socialdemokratiet, mobil 51 50 84 63

 

Kenneth Fredslund, Dansk Folkeparti, mobil 28 72 62 39

 

Lone Myrhøj, Socialistisk Folkeparti, mobil 23 30 81 80

 

Dan Arnløv Jørgensen, 1. viceborgmester, De Konservative, mobil 25 47 35 35

 

Torben Elsig-Pedersen, Radikale Venstre, mobil 40 94 57 40

 

Anja Daugaard, Liberal Alliance, mobil 21 49 24 96