Pressemeddelelse
20. december 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandet skal være en styrke for østbykvarteret i Vejle

 
 
 
 

Vejle Kommune og Vejle Spildevand går snart i gang med et ambitiøst projekt, som skal klimasikre østbykvarteret i Vejle by. Projektet gennemføres i samarbejde med ØsterBo og skal minimere de oversvømmelser, der både truer og jævnligt plager bydelen, samtidig med at projektet skal tilføre bydelen rekreative byrum

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle betyder egentlig vadested, og beliggenheden betyder, at byen alle dage været udsat for oversvømmelser i byens lavtliggende dele. Det vand, der skaber oversvømmelserne, kan både komme fra fjorden, fra baglandets store å-system og fra de højtliggende bydele. Vejle midtby er et af de 10 områder i Danmark, der er udpeget af staten til at være i særlig risiko for at blive oversvømmet.

 

Men nu går et klimaprojekt i gang, som skal gøre østbykvarteret til en resilient bydel, hvor det udfordrende vand bliver styret samtidig med, at det skaber rekreativ værdi og tryghed for beboerne.

 

Vejle Kommune og Vejle Spildevand gennemfører det ambitiøse klimaprojekt i samarbejde med boligforeningen ØsterBo. Spaden til det første af i alt fem delprojekter går i jorden i løbet af foråret.

 

- Klimasikringen i østbykvarteret er en del af et af fyrtårnsprojekterne i Vejle Kommunes resiliensstrategi. Vi vil gerne være et godt eksempel for andre byer, der har udfordringer, der ligner vores. Ved at styre og bruge vandet konstruktivt kan vi skabe et trygt bymiljø med gode byrum og friarealer og sikre boligerne i området bedre mod oversvømmelser. Det giver alt sammen mere værdi til området, forklarer Søren Peschardt, der er 1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

Sammenhæng mellem bakkerne og fjorden
Klimaprojektet kommer til at skabe sammenhæng mellem højdedragene nord for jernbanen og Østbykvarteret.

 

De veje, regnvandet naturligt løber ad fra højdedragene, knyttes sammen med nye rekreative forbindelser for gående og cyklister gennem offentlige, grønne byrum fra Nørreskovene, Lille Grundet og Nørremarken i nord til Vejle Fjord i øst gennem østbykvarteret. Vandet bliver med andre ord styret, så det bl.a. kommer til at danne en blå og grøn kile gennem området.

 

Et af delprojekterne er, at der skal etableres en ny pumpestation, som skal sikre, at hele det lavtliggende byområde kan komme af med store vandmængder i tilfælde af skybrud, ekstremregn og vandstandsstigning i fjorden. Anlægsentreprisen på den nye pumpestation kommer i udbud midt i januar. Arbejdet forventes at gå i gang til marts.

 

De øvrige anlægsprojekter udbydes samlet i starten af 2018.

 

FAKTA
Klimaprojektet består af fem delprojekter, hvoraf de første sættes i gang i løbet af 2018. Alle projekter skal være færdige i 2020.

 

 • Abeburet: Nord for Horsensvej ligger regnvandsbassinet Abeburet. Det skal udvides, så det i fremtiden kan opsamle endnu mere af det regnvand, der løber fra Horsensvej mod Skovgade og Skyttehusgade
   
 • Roms Hule: Syd for Horsensvej ligger et regnvandsbassin ved Roms Hule. Det skal udvides
   
 • Boldbanen og Rødkildevej: Ved Vejle Friskole skal boldbanen kunne bruges som midlertidigt regnvandsbassin og opsamle vand fra Horsensvej i tilfælde af ekstremregn. Fra boldbanen skal der etableres en ny rørledning under jernbanen til Rødkildevej og videre i Rødkildevej til udløb i fjorden ved Bølgen
   
 • Lille Bølge: Der etableres en regnvandsledning under jernbanen og ud til fjorden, der skal sikre Rødkildevej og Valløesgade mod oversvømmelser
   
 • Vandkorridor, Den Grønne Kile og pumpestation: I ØsterBos boligkvarter Østbyparken skal der etableres en ny vandkorridor, der håndterer regnvandet fra Rødkildevej og ned til den nye pumpestation, der skal etableres syd for Rødkilde Gymnasiums boldbaner. Denne vandvej kommer til at beskytte området mod oversvømmelser og tilfører samtidig området nye rekreative og naturmæssige værdier. Den Grønne Kile etableres i tæt samarbejde med boligforeningen ØsterBo

 

Økonomi
Klimaprojektet er finansieret af Vejle Kommune og Vejle Spildevand, der har afsat i alt 31,2 millioner kroner til realisering af projektet.

 

Illustrationen viser vandets vej fra højdedragene ned gennem østbykvarteret, og hvordan det skal styres ved hjælp af bl.a. regnvandsbassiner, vandledning, vandkorridor og pumpestation.

 

 

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget Søren Peschardt,
tlf.: 51 50 84 63; e-mail: sopes@vejle.dk
Stadsarkitekt Lisbet Wolters, tlf.: 20 33 94 68; e-mail: liwol@vejle.dk
Direktør Mikael Schultz, Vejle Spildevand A/S, tlf.: 30 50 75 81;
e-mail: miksc@vejlespildevand.dk